REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW ONLINE
w obiekcie Kompleks Basenów Mineralnych w Solcu - Zdroju

   

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), dotyczy zakupu online biletów indywidualnych (zwanych dalej „e-Biletem”) poprzez System Rezerwacji i Zakupu Biletów Online (zwany dalej „Systemem”) w Kompleksie Basenów Mineralnych w Solcu – Zdroju, przy ul. Partyzantów 18, (zwanym dalej „Baseny Mineralne”).
 2. System prowadzony jest przez Malinowe Hotele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „Malinowe Hotele”) z siedzibą w Solcu – Zdroju (28-131 Solec – Zdrój, ul. Leśna 7)  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157282 o kapitale zakładowym w wysokości 18.311.500 PLN, NIP 6781401345, REGON 351061573
 3. Dokonanie rezerwacji i zakup e-Biletów w Systemie możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu przez osobę dokonującą rezerwacji (zwaną dalej „Klientem”) i oznacza zaakceptowanie wszelkich jego zapisów oraz zasad korzystania z Basenów Mineralnych objętych Regulaminem Ogólnym. Regulamin oraz  Regulamin Ogólny dostępny jest na stronie www.basenymineralne.pl  .
 4.  Rezerwacja i zakup e-Biletu jest możliwy w przypadku:
  • a) wyrażenia przez osobę dokonującą rezerwacji zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez zaakceptowanie następującej klauzuli: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Malinowe Hotele Sp. z  o.o. dla potrzeb prowadzenia rezerwacji biletów online i ich sprzedaży”;
  • b) wyrażenia przez osobę dokonującą rezerwacji zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez zaakceptowanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe jako osoby dokonującej płatności za nabywane usługi były przekazywane spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, jako administratorowi danych (30-552 Kraków, ul. Wielicka 72), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 296790;
  • c) wyboru daty, godziny, długości pobytu i jego rodzaju oraz ilości biletów wstępu objętych rezerwacją, dostępnych w systemie zakupu online;
  • d) podania danych niezbędnych do wystawienia przez Malinowe Hotele faktury VAT za zakupione bilety (imię, nazwisko, adres) oraz adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego celem przekazania e-Biletu oraz dokumentu potwierdzającego zakup (faktura VAT)
  • e) realizacji przez bank osoby dokonującej zakupu online przelewu elektronicznego, czyli płatności za pomocą systemu Dotpay;
  • f) dostępności wolnych miejsc.
 1. Aktualny grafik dni i godzin oraz puli biletów przeznaczonych do sprzedaży online podawany jest w Systemie na stronie www.basenymineralne.pl
 2. Malinowe Hotele zastrzegają możliwość ograniczenia ilości miejsc przeznaczonej do rezerwacji online.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji i zakupu biletów wstępu online niezgodnie z przysługującymi uprawnieniami co do rodzaju biletu (np. zakup biletu niezgodnie z limitem wieku lub przywilejami związanymi z prawem do renty/emerytury), wstęp w zarezerwowanym terminie będzie możliwy po uprzednim uregulowaniu różnicy w cenie w Kasie Basenów Mineralnych.
 4. W przypadku niezrealizowania usługi z winy Klienta w zarezerwowanym i opłaconym terminie usługę uważa się za zrealizowaną i w takim przypadku nie przysługuje zwrot kosztów za e-Bilet.
 

§ 2
Rezerwacja i zakup online zasady ogólne

 1. Warunkiem zakupu e-Biletów jest dokonanie rezerwacji w wybranym terminie i czasie ze wskazaniem długości pobytu oraz wyborze rodzaju wstępu na Baseny Mineralnezgodnie z zasadami jej dotyczącymi.
 2. Podczas jednej sesji rezerwacyjnej można dokonać maksymalnie rezerwacji dowolnej ilości               e-Biletów z dostępnej puli, ale jedynie dla określonego dnia, godziny rozpoczęcia pobytu oraz jego długości.
 3. Każda rezerwacja online na dowolną ilość osób zrealizowana podczas jednej sesji otrzyma swój indywidulany kod alfanumeryczny oraz QR i wymaga uiszczenia wspólnej opłaty za e-Bilet.
 4. Opłata za zakup e-Biletu dokonywana jest za pomocą systemu Dotpay. Przed dokonaniem płatności należy na stronach zakupu online sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty.
 5. Podczas rezerwacji online należy wybrać datę pobytu, godzinę rozpoczęcia pobytu, czas/długość pobytu i wówczas dla tak zadanych kryteriów wybrać odpowiedni rodzaj i liczbę biletów z dostępnych kategorii cenowych. W celu potwierdzenia rezerwacji należy kliknąć pole „Sprawdź cenę”, po czym „Rezerwuję” i wypełnić  pola oznaczone gwiazdką, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz przesłania dokumentów potwierdzających  transakcję.
 6. W celu skutecznego zakończenia zakupu online, należy w ciągu 30 minut od chwili rozpoczęcia procesu rezerwacji online, dokonać prawidłowej płatności. Po tym czasie zarezerwowane i nieopłacone prawidłowobilety wrócą do ogólnej puli dostępnych miejsc przeznaczonych do rezerwacji.
 7. Niezwłocznie od chwili zakończenia procesu rezerwacji, czyli po dokonaniu płatności zgodnie z ustępem powyższym, system wyśle na podany w profilu adres skrzynki pocztowej wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu online (potwierdzenie dokonania płatności za pośrednictwem Dotpay, e-Bilet zawierający szczegóły rezerwacji wraz z niepowtarzalnym kodem identyfikującym, link do pobrania faktury VAT)
 8. Rezerwacji biletów online można dokonać w systemie z minimalnym 1 dniowym wyprzedzeniem.
 9. Wykorzystanie zarezerwowanej usługi może odbyć się jedynie w dacie i z godziną na którą dokonana została rezerwacja.
 10. Klient, chcąc skorzystać z wejścia zgodnie z rezerwacją ma obowiązek przedstawienia w kasie do tego przeznaczonej wydruku e-Biletu ze szczegółami rezerwacji oraz niepowtarzalnym kodem transakcji lub otrzymanej wiadomości MMS z kodem QR na urządzeniu mobilnym typu SMARTFON
 11. W przypadku skorzystania przez Klienta z usług dodatkowych oferowanych przez Baseny Mineralne lub przekroczenia zakupionego czasu pobytu, Klient przy wyjściu z Basenów Mineralnych ma obowiązek dokonania całkowitego rozliczenia w Kasie Basenów Mineralnych zgodnie obowiązującym Cennikiem.
 

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie z systemu rezerwacji  i zakupu biletów online możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny osoby rezerwującej następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a) zastosowania przeglądarek Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 12.0, Chrome 18.0 lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java,
  • b) oprogramowania umożliwiającego podgląd i wydruk biletów.
  • c) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  • d) dostęp do drukarki drukującej czarnym tuszem/tonerem bądź urządzenia mobilnego typu SMARTFON
 1. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280x768.
 2. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym osoby rezerwującej  zainstalowane zostają pliki cookies.
 3. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików cookies.
 

§ 4
Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy z 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, ze zm.) Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, jednak nie później niż na 1 dzień kalendarzowy przed dniem obowiązywania rezerwacji.
 2. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość jedynie w formie elektronicznej wraz z e-Biletem, który zakupił i przesłać na adres e-mail: recepcja@basenymineralne.pl nie później niż na 1 dzień kalendarzowy przed obowiązywaniem rezerwacji.
 3. Malinowe Hotele dokonają zwrotu należności za e-Bilet po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zgodnie z zapisami § 4 pkt 1 i 2 Regulaminu w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru przez Klienta Faktury Korygującej, przekazanej drogą pocztową.
 

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Umowa rezerwacji i zakupu biletu wstępu online odbywa się według zasad przyjętych w Regulaminie. Potwierdzenie i opłacenie rezerwacji jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości.
 2. Malinowe Hotele nie ponoszą odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych lub przez operatorów telefonicznych przesyłania wiadomości na wskazany adres e-mail lub numer telefonu oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub w telefonie używanym przez Klienta.
 3. Malinowe Hotele nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w procesie rezerwacji powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Malinowe Hotele nie ponoszą odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przy posługiwaniu się loginem i hasłem przez klienta.
 5. Malinowe Hotele zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w regulaminie. Rezerwacje potwierdzone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów ówcześnie obowiązujących zapisów.
 6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia „Regulaminu Ogólnego”
 7. Do cen biletów zakupionych w systemie zakupu online stosuje się ceny wskazane w cenniku, dostępnym pod adresem: www.basenymineralne.pl., które są cenami brutto.

Data:7 sierpnia 2014
Zatwierdził do stosowania: DYREKTOR OBIEKTU BASENY MINERALNE - MAREK RYBAK